Πιστοποιήσεις

 
Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη και λειτουργεί κατά τα διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και Ασφαλείας Τροφίμων ISO 22000:2018
Τα εν λόγω συστήματα Ποιότητας & Ασφαλείας Τροφίμων καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, διοικητικές, λειτουργικές και όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας.
 
Επίσης η εταιρείας μας είναι Πιστοποιημένη και για Αποθήκευση και Διακίνηση Βιολογικών Ξηρών Τροφίμων και Ποτών.
 
                                            
 
   
Συνοπτική περιγραφή  Πιστοποιήσεων
βάσει των διαδικασιών TÜV  HELLAS (TÜV  NORD)A.E
 
 
Για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018
Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων
 
Πιστοποιείται η ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ότι εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής
 
Αποθήκευση και Διανομή για Λογαριασμό Τρίτων
Ξηρών Τροφίμων και Ποτών
 
------------------------------------------------------------------------
 
 
Για το Σύστημα  Διαχείρισης σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας –Απαιτήσεις
 
 
Πιστοποιείται η ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ότι εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής
 

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Παραγγελιών Προϊόντων & Εξυπηρέτησης Πελατών 

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   REGISTRY ORGANIC FARMERS 

                                                                                           Αποθήκευση Βιολογικής Παραγωγής 

 Αριθμός πρωτ. εγγράφου: 2021-000000074592

σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 

ΥΠΑΑΤ ( www.minagric.gr)